Mitä Kuuba voi oppia Vietnamilta?

11.02.2021

Vietnamin kommunistisen puolueen (CPV) 13. puoluekokous päättyi 2. helmikuuta. Tämän vuoden huhtikuun puolivälissä Kuuban kommunistinen puolue (PCC) pitää kahdeksannen puoluekokouksensa. Mitä Vietnamin kommunistien puoluekokous voisi opettaa Kuuballe?


Kahden eri alueilla sijaitsevan ja kulttuuriltaan erilaisen maan välillä on suuria eroja. Molempien maiden viimeisen 200 vuoden historiasta löytyy kuitenkin yhtymäkohtia. Sekä Vietnamin että Kuuban on täytynyt uhmata eurooppalaisten metropolien valta-asemaa ja Yhdysvaltojen aggressiota. Molemmat maat valitsivat sosialismin järjestelmänä ja jäivät ilman sosialistiselta leiriltä saamaansa apua sen romahtaessa. Molemmat maat ovat eri aikoina olleet Yhdysvaltojen kauppasaarrossa: Vietnamin saarto lopetettiin jo vuosia sitten, mutta Kuuban saarto on olemassa ja pahenee. Tästä huolimatta maat ovat ryhtyneet uudistusprosesseihin puolustaakseen valitsemaansa yhteiskuntamallia.

Vietnam toteutti uudistusprosessin (Doi Moi), jolla oli selkeä näkemys tiestä eteenpäin: markkinasosialismin rakentaminen. Muutoksessa oli monia vaiheita ja takaiskuja, mutta 30 vuotta sen alkamisen jälkeen maa on saavuttanut erinomaisia tuloksia sosiaalisessa ja taloudellisessa kehityksessä.

Kuuba valmistautuu puoluekokoukseensa lähihistorian huonoimmassa taloustilanteessa, jonka syyt ovat moninaiset ja todelliset: Donald Trumpin hallinnon aikana saarto on kiristynyt ja pandemiasta on aiheutunut huomattavia kustannuksia. Mutta Kuuban taloustilanteen syyt eivät ole pelkästään ulkoisia - on tapahtunut eteenpäinmenoa ja taka-askelia, valtiosta riippumatonta talouden sektoria vastaan on epäluuloja ja niin edelleen.

Vietnamin taloudellinen ja sosiaalinen kehitys

Maata kohdanneiden tuhoisten luonnonkatastrofien ja Covid-19-pandemian vaikutuksista huolimatta Vietnam selvisi hyvin synkissä maailmantalouden näkymissä. Talous kasvoi 2,91 % vuonna 2020, ja maa nousi yhdeksi maailman nopeimmin kasvavista talouksista. On huomattava, että Vietnamin talous on kasvanut vuosittain 7-9 prosenttia yli 20 vuoden ajan.

Vietnamin menestys heijastuu paitsi bruttokansantuotteen (BKT) kasvuun myös väestön elämänlaadun parantumiseen, köyhyysasteen vähenemiseen ja elinajanodotteen kasvuun.

BKT asukasta kohti oli 3521 dollaria vuonna 2020, ja maa sijoittui kuudenneksi Kaakkois-Aasian ASEAN-maiden vertailussa. Budjettivaje ja inflaatio ovat hallinnassa. Raha- ja valuuttamarkkinat ovat periaatteessa vakaat.

Kaupan ylijäämä saavutti 19,1 miljardia dollaria vuonna 2020, mikä on korkein luku viiden viime vuoden aikana. Kansainvälisessä maksutaseessa ylijäämä ja valuuttavarannot kasvoivat yli 90 miljardia dollaria. Vuonna 1986 tavaroiden ja palvelujen vienti oli alle seitsemän prosenttia suhteessa BKT:hen. Vuonna 2019 ne ylittivät 100 prosentin rajan.

Elinajanodote syntymän jälkeen oli 59 vuotta vuonna 1960, ja vuonna 1980 se oli noussut 65 vuoteen ja saavutti 69 vuotta vuonna 1986 ja 75 vuotta vuonna 2019. Vuonna 1992 Maailmanpankin arvioima köyhyysaste oli Vietnamissa 80 prosenttia, mutta vuonna 2018 enää seitsemän prosenttia.

Kuten muissa nopean kasvun kokemuksissa Aasiassa on tavallista, sijoitusasteen nousulla oli merkittävä rooli. Vuosina 1986-1990 se oli keskimäärin alle 15 prosenttia suhteessa BKT:hen. Vuosien 1996 ja 2000 välillä se oli 28,5 %. Vuosien 2006-2010 keskiarvo oli lähellä 37 prosenttia ja vuonna 2019 se jatkoi nousuaan.

Mielenkiintoinen fakta on myös, että Vietnamista muuttaneet siirtolaiset (4,5 miljoonaa) ovat olleet tärkeä osa kansakuntaa. Vuonna 2000 maa sai 1,34 miljardia dollaria rahalähetyksiä siirtolaisilta ja vuonna 2019 luku nousi yli 17 miljardiin. Rahalähetykset eivät olleet menneet pelkästään suoraan kulutukseen, vaan suuri osa investoidaan yritysten perustamiseen ja kiinteistöihin.

Vietnamin kolmen vaiheen strategia

Vietnamin 13. puoluekokouksen päätöslauselmassa todettiin, että maan tulisi keskittyä sosialistisesti suuntautuneen ja taloudellisesti avoimen markkinatalouden rakentamiseen, koska juuri se muutti Vietnamin eristetystä maasta avoimeksi taloudeksi, joka on laajasti yhteydessä maailmaan. CPV:n päätös kansantalouden avaamisesta edisti taloudellista vaurautta ja maan aseman kohoamista kansainvälisillä areenoilla.

Vietnam kävi läpi kolme strategista vaihetta. Ensimmäinen kattoi ajanjakson 1991-2000, jolloin CPV sai maan nousemaan kriisistä ja saavuttamaan keskimääräisen 7,56 prosentin vuotuisen kasvun. Toisessa vaiheessa Vietnam murtautui ulos alempien keskitulon maiden joukosta. Kolmannella (nykyisellä) kaudella Vietnamissa pyritään edistyneeseen teollisuuteen ja nykyaikaistamiseen. Toisaalta puolue haluaa motivoida kansalaistensa pyrkimyksiä nopeamman ja kestävämmän kehityksen saavuttamiseksi.

Vietnamilaiset ymmärtävät, että markkinoilla on keskeinen rooli tuotantoresurssien tehokkaassa mobilisoinnissa, jakelussa ja hyödyntämisessä, ja tästä näkemyksestä käsin tehdään konkreettisia ratkaisuja. Samaten korostetaan hallinnollisten menettelyjen dramaattisen ja tehokkaan uudistamisen merkitystä poistamalla esteitä yritysten toimintavapaudelta ja parantamalla liiketoimintaympäristön laatua oikeudenmukaisen ja avoimen kilpailun varmistamiseksi.

Kuuban puoluekokous vaikeassa tilanteessa

Kuubassa puoluekokous pidetään viime vuosien huonoimmassa tilanteessa, sillä bruttokansantuotteen kasvuvauhti vuosina 2016-2019 oli keskimäärin vain 1,01 % vuodessa. Vuonna 2019 BKT laski 0,2 % ja vuonna 2020 lasku oli 11 %.

Ulkomaanvaluutan tilanne on monimutkainen, mikä johti tavaratuonnin yli 30 prosentin vähenemiseen vuonna 2020. Tavaroiden vienti laski yli 40 % ja terveydenhuollon palvelujen vienti 16 % vuonna 2019. Turistien lähes olematon määrä vähensi voimakkaasti matkailusta saatavia tuloja.

Kaikki tämä tapahtuu tilanteessa, jossa Kuubaan budjettivaje on erittäin korkea, noin 18 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2020.

Vaikka viranomaiset yrittävät hillitä nykyistä inflaatiota, se on erittäin korkea verrattuna aiempiin ajanjaksoihin, ja samalla yhteiskunta kärsii välttämättömien perustarvikkeiden pulasta. Yksi ilmentymä tästä ovat jonot ja väkijoukot kauppakeskuksissa. Myös maataloustuotteita on vähän tarjolla niin valtion myyntipisteissä kuin yksityisellä sektorilla.

Ulkomaiset suorat sijoitukset etenivät hyvin hitaasti vuosina 2019 ja 2020. Etusijalla on Marielin erityistalousalue, jossa toimii 54 hyväksyttyä ulkomaista yritystä. Investointimäärä on erittäin riittämätön maan tarpeisiin.

Tohtori José Luis Rodríguezin arvioiden mukaan Kuuban valuuttatulot jäivät vuonna 2020 puoleen suunnitellusta tasosta, mikä on vielä yksi osoitus maan kriittisestä taloustilanteesta.

On huomioitava, että sosiaalisissa indikaattoreissa, kuten elinajanodotteessa, imeväiskuolleisuudessa, koulutustasossa ja monissa muissa, Kuuba sijaitsee kehittyneiden maiden tasolla, mikä osoittaa valtion priorisoivan näitä aloja.

Mitä aiheita Kuuban puoluekokouksen asialistalla on?

Julkista tietoa puoluekokouksen sisällöstä ei ole, mutta jos analysoidaan Vietnamin kokouksessa käsiteltyjä asioita, otetaan huomioon maan taloudellinen tilanne ja puoluejohdossa tapahtuneet muutokset sekä yleinen mielipide, voin päätellä seuraavaa:

  • Olisi esitettävä kriittinen raportti siitä, mitkä edellisten puoluekokousten hyväksymistä taloudellisista ja yhteiskunnallisista linjauksista ovat toteutuneet ja mitkä eivät.
  • Puolueen pitäisi esittää uudet vuosittaiset suuntaviivat, joilla lisätään kaikkien kansalaisten hyvinvointia. Ei pitäisi keskittyä vain syntyneeseen keskiluokkaan, joka kasvaa omalla toiminnallaan. Niille ihmisille, jotka ovat jääneet jälkeen kehityksestä, tarvitaan uusia taloudellisia ja rahoitusmahdollisuuksia.
  • On ymmärrettävä, että markkinat ovat yhteiskunnan sääntely-yksikkö. Vietnamin kokemus osoittaa, että niiden haitallisiin vaikutuksiin voidaan puuttua ilman yhteiskunnallisia konflikteja.

Eri mieltä kanssani oleville minun on selvennettävä, että en ehdota uusliberalistista kehitystietä tai valtionyhtiöiden heikentämistä. Uskon yksinkertaisesti, että Vietnamin kokemuksia kannattaa tutkia: miten he ovat sosialismin, yksipuoluejärjestelmän ja keskitettyjen instituutioiden lähtökohdista käsin nousseet yhdeksi johtavista talouksista maailman dynaamisimmalla alueella.

Teksti: Omar Eveleny Pérez - Progreso Semanal

Dos realidades y una misma ideología